ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ

Европски центар "Дунав" је нeвладина организација која усмерава своје деловање ка следећим циљевима:

 • регионални одрживи развој
 • унапређивање заштите природе и животне средине ускладу са европским стандардима
 • едукација грађана, а посебно деце и младих о значају заштите и очувања животне средине
 • организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја
 • јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и очувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима
 • развој локалних туристичких потенцијала
 • организовање културних и спортских манифастација, скупова и трибина са еколошком позадином
 • сарадња са медијима у области промоција здравих животних навика и развоја еколошке свести грађана.

У оквиру области нашег деловања и остваривања циљева спроводимо следеће активности:

 • Прикупљамо и обрађујемо научну и стручну литературу у области заштите животне срeдине и одрживог развоја;
 • организујемо, самостално или у заједници са другим организацијама и институцијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине;
 • организујемо разне манифестације, културне, туристичке и спортске на локалном нивоу самостално или у сарадњи са другим удружењима, организацијама, институцијама и локалном самоуправом са циљем скретања пажње и едукације грађана о значају заштите и очувања природе и животне средине а посебно река, обала и рибљег фонда.
 • организујемо просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите животне срединe и за спровођење активности на заштити и уређењу природе;
 • огранизујемо волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине, чишћење река и обала, посебно Дунава;
 • сарађујемо са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине.
 • сарађујемо са медијима у промовисању еколошких вредности и учествујемо у осмишљавању и изради мултимедијалних садржаја који апелују на еколошку свест грађана;
 • осмишљавамо и реализујемо пројекте од јавног значаја за унапређење квалитета живота грађана и усвајање здравих животних навика, на локалном нивоу, самостално, или у сарадњи са локалним институцијама, а све у складу са стандардима Европске уније и на тај начин доприносимо одрживом развоју локалне самоуправе.