CILJEVI I AKTIVNOSTI

Evropski centar "Dunav" je nevladina organizacija koja usmerava svoje delovanje ka sledećim ciljevima:

 • regionalni održivi razvoj
 • unapređivanje zaštite prirode i životne sredine uskladu sa evropskim standardima
 • edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju zaštite i očuvanja životne sredine
 • organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja
 • javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i očuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima
 • razvoj lokalnih turističkih potencijala
 • organizovanje kulturnih i sportskih manifastacija, skupova i tribina sa ekološkom pozadinom
 • saradnja sa medijima u oblasti promocija zdravih životnih navika i razvoja ekološke svesti građana.

U okviru oblasti našeg delovanja i ostvarivanja ciljeva sprovodimo sledeće aktivnosti:

 • Prikupljamo i obrađujemo naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • organizujemo, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama i institucijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
 • organizujemo razne manifestacije, kulturne, turističke i sportske na lokalnom nivou samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima, organizacijama, institucijama i lokalnom samoupravom sa ciljem skretanja pažnje i edukacije građana o značaju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine a posebno reka, obala i ribljeg fonda.
 • organizujemo prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine i za sprovođenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;
 • ogranizujemo volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline, čišćenje reka i obala, posebno Dunava;
 • sarađujemo sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.
 • sarađujemo sa medijima u promovisanju ekoloških vrednosti i učestvujemo u osmišljavanju i izradi multimedijalnih sadržaja koji apeluju na ekološku svest građana;
 • osmišljavamo i realizujemo projekte od javnog značaja za unapređenje kvaliteta života građana i usvajanje zdravih životnih navika, na lokalnom nivou, samostalno, ili u saradnji sa lokalnim institucijama, a sve u skladu sa standardima Evropske unije i na taj način doprinosimo održivom razvoju lokalne samouprave.